Algemene Voorwaarden VTOC Detachering

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

VTOC Detachering: VTOC Detachering B.V. gevestigd bij de KvK van Amsterdam KvK nummer: 27267355

1.2

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door VTOC Detachering een offerte is gericht, aan wie door VTOC Detachering personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie VTOC Detachering een overeenkomst sluit;

1.3

Kandidaat: iedere persoon die al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf zich inschrijft en/of solliciteert bij VTOC Detachering en/of contracteert met VTOC Detachering met als doel gedetacheerd en/of bemiddeld te worden;

1.4

Werving & Selectie ofwel bemiddeling: de bemiddeling van VTOC Detachering tussen Opdrachtgever en Kandidaat met als doel deze partijen een arbeidsovereenkomst te laten aangaan.

1.5

Detachering: het inlenen van een Kandidaat van VTOC Detachering door de Opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VTOC Detachering gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de aanbieding aan de Opdrachtgever verstrekt.

2.2

De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt uitgesloten.

2.3

Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met VTOC Detachering zijn overeengekomen.

 

2.4

De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 3 Detachering

3.1

Iedere opdracht tot Detachering zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden) aan Opdrachtgever worden bevestigd.

3.2

De Opdrachtgever is aan VTOC Detachering het opdrachtgevertarief verschuldigd indien een door VTOC Detachering aan Opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde Kandidaat in dienst treedt of anderszins, direct of indirect, al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij Opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.

3.3

De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door VTOC Detachering zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen.

3.4

Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

3.5

Tenzij Opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen acht dagen na het versturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de overeenkomst geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.

3.6

Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door VTOC Detachering voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTOC Detachering aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan VTOC Detachering direct een boete van € 12.000,- excl. BTW.

3.7

Voor de voortgang van het project of de opdracht worden wekelijks door medewerkers voortgangsrapportages bijgehouden. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de rapportage voor akkoord. Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de rapportages.

3.8

De tweewekelijkse facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De periodieke facturen van VTOC Detachering zijn samengesteld met behulp van de door Opdrachtgever ondertekende voortgangsrapportages. Onkosten die worden gemaakt door medewerkers van VTOC Detachering en die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.9

Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht of project op locatie van Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van het door VTOC Detachering ingezette personeel geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.

3.10

De aansprakelijkheid van VTOC Detachering is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van VTOC Detachering wordt uitgekeerd, dan wel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van VTOC Detachering zich pleegt te verzekeren. De door VTOC Detachering te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.

3.11

Voor schade, waarvoor de door VTOC Detachering afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan VTOC Detachering nimmer aansprakelijk gehouden worden.

3.12

Opdrachtgever is verplicht VTOC Detachering in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal VTOC Detachering uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.

3.13

Opdrachtgever vrijwaart VTOC Detachering voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

3.14

Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien één der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.

3.15

VTOC Detachering is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken: wijziging als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift van beloning of arbeidsvoorwaarden van het ingezette personeel, wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering van een algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel hierin.

3.16

In geval van ziekte korter dan acht weken van het door VTOC Detachering ingezette personeel is zij niet gehouden voor vervanging van personeel zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden Opdrachtgever en VTOC Detachering met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. VTOC Detachering heeft hierbij een inspanningsverplichting.

3.17

VTOC Detachering staat in voor de betaling van het loon van het ingezette personeel en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemers-/volksverzekeringen en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.

3.18

De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking gestelde werknemer, mits aan de hierna in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.

3.19

De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de werknemer aan te gaan brengt VTOC Detachering hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.

3.20

De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een werknemer aangaan zolang de overeenkomst tussen de werknemer en VTOC Detachering niet rechtsgeldig is geëindigd.

3.21

Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóór dat die werknemer – op basis van die opdracht – 1700 uren heeft gewerkt is de Opdrachtgever aan VTOC Detachering een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgevertarief over 1700 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die werknemer gewerkte uren, onverminderd het recht van VTOC Detachering in plaats daarvan een andere (op dat moment) redelijke vergoeding te vorderen.

3.22

Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgevers tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd tenminste de onder 3.21 genoemde vergoeding is verschuldigd.

3.23

Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de werknemer binnen 6 maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever is geëindigd, is hij de onder 3.21 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de werknemer hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de werknemer – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

3.24

Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van VTOC Detachering in contact is gekomen met een (aspirant-)werknemer, bijvoorbeeld doordat deze door VTOC Detachering aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-)werknemer aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die potentiële Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken werknemer van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1700 uren.

3.25

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer verstaan:

  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
  • het aanstellen van de werknemer als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  • het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

3.26

Het is Opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTOC Detachering buiten Nederland tewerk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De Opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra VTOC Detachering haar toestemming aan de Opdrachtgever intrekt.

 

Artikel 4 Werving & Selectie

4.1

VTOC Detachering brengt bij een geslaagde uitvoering van een opdracht tot Werving & Selectie een honorarium in rekening, als volgt te berekenen: 25% van het bruto jaarsalaris (incl. 13maand en vakantiegeld) waarbij een ondergrens van het jaarsalaris van € 30.000,- wordt gehanteerd. Dit honorarium vermeerderd met BTW wordt in twee gelijke termijnen gefactureerd. De eerste termijn wordt op datum van indiensttreding gefactureerd. De tweede termijn wordt gefactureerd op de eerste dag na verstrijken van de wettelijke proeftijd.

4.2

De berekening van het honorarium is gebaseerd op het bruto jaarsalaris (incl. eventueel 13emaand en vakantiegeld) dat de geselecteerde Kandidaat na indiensttreding bij de Opdrachtgever gaat verdienen. Indien in de salarisopbouw sprake is van emolumenten in de vorm van bonussen dan worden hierover tussen Opdrachtgever en VTOC Detachering nadere afspraken gemaakt met als doel deze emolumenten in berekening van het honorarium te betrekken. Bij berekening van het honorarium van een deeltijdfunctie wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris in het geval het een fulltime functie zou betreffen.

4.3

Indien de door VTOC Detachering geselecteerde Kandidaat binnen een maand na indiensttreding niet meer bij Opdrachtgever werkzaam is, zal alleen het eerste gedeelte van het honorarium, wat op de dag van indiensttreding is gefactureerd, voldaan moeten worden.

4.4

De sollicitant wordt geacht te zijn geselecteerd nadat de Opdrachtgever zijn/haar Curriculum Vitae of Resumé toegestuurd heeft gekregen, of indien sollicitant mondeling is voorgesteld door VTOC Detachering. Indien sollicitant aan Opdrachtgever is voorgesteld/geselecteerd en aanvankelijk door Opdrachtgever is afgewezen of aanvankelijk zelf het aanbod voor indiensttreding bij Opdrachtgever heeft afgewezen en binnen zes maanden na introductiedatum door Opdrachtgever wordt aangenomen, in welke hoedanigheid dan ook, is Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling van het volledige bedrag van het honorarium voortvloeiend uit deze dienstverlening en is het aan Opdrachtgever te bewijzen dat sollicitant niet is aangenomen.

4.5

Indien Opdrachtgever een schriftelijk arbeidsaanbod intrekt zonder dat dit de sollicitant kan worden verweten en nadat sollicitant het aanbod reeds heeft aanvaard, dient Opdrachtgever het normale honorarium voor bemiddeling te betalen. Indien Opdrachtgever een extra sollicitant aanneemt uit de door VTOC Detachering voorgedragen sollicitanten zal voor deze bemiddeling het gebruikelijke honorarium in rekening worden gebracht.

4.6

Een opdracht tot het aantrekken van personeel geldt als een inspanningsverbintenis. Voor de beslissing met een door VTOC Detachering voorgedragen sollicitant een arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft Opdrachtgever verantwoordelijk. Voor tekortkomingen van of veroorzaakte schade door voorgedragen sollicitanten aanvaardt VTOC Detachering geen aansprakelijkheid.

4.7

Door VTOC Detachering worden geen garanties of waardeoordelen gegeven over een voorgedragen sollicitant, noch expliciet, noch impliciet. VTOC Detachering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor het niet uitvoeren van of niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden door werknemer, noch voor het zich voordoen van verliezen, schade of vertragingen voortvloeiend uit het voordragen van de sollicitant of diens indiensttreding bij Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Alle overeenkomsten

5.1

Betalingen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.2

Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij VTOC Detachering zijn ingediend. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

5.3

In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan VTOC Detachering verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag te betalen aan VTOC Detachering.

5.4

Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien Opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan VTOC Detachering verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

5.5

VTOC Detachering is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.

5.6

Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft VTOC Detachering het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan VTOC Detachering alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

5.7

Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen VTOC Detachering en Opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhevige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.